Aktualności

News

05.2022 Kolejny raz bierzemy udział w otwarciu Europejskiego Miesiąca Różnorodności.  Miesiąc Maj jest miesiącem Różnorodności, który ma zwrócić uwagę na problematykę dyskryminacji ze względu na przynależność rasową, etniczną, orientację seksualną, status socjo-ekonomiczny, religię, niepełnosprawność, poglądy polityczne w miejscu pracy.

05.2022  Once more we participate in the opening of European Diveristy Month. Diversity month is meant to turn our attention to the poroblem of discrimination on the basis of race, enthic group, sexual orientation, socio-economic status, disability, political views in workplace.

20.02 do 20.05.2022  Projekt Empatia, realizowany dla uczestników z Polski oraz Indii wchodzi w finalną fazę.

20.02 and 20.05.2022  Empathy Project realized for participants in Poland and India reaches its final phase.

10.01.2022 Kontynuujemy projekt ” Wokół Historii , które poruszają” dla młodzieży w wieku 12-14. Program uczy poprzez interaktywne narzędzie stworzone przez międzynarodowy zespół ekspertów oraz Anne Frank House ( Amsterdam), by uświadamiać jak działają mechanizmy dyskryminacji i jak przeciwstawiać się dyskryminacji w swoim najbliższym otoczeniu.

10.01.2022 We continue with the project ” Around Stories that move” for youth between 12-14 years.  The program will teach children to recognise discrimination mechanisms and learn how to avoid it. The internet tool that children use within this project was createed by an international panel of experts with cooperation of Anne Frank House ( Amsterdam).

                                                           10.12.2021

                                                                            Celebrujemy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

We celebrate International Human Rights Day

 
                                                           09.12.2021

                                                                            Bierzemy udział w konferencji Equinet ” Tackling insitutional racism”

We participate in Equinet conference „Tackling instituational racism”

 
26.11.2021

 Bierzemy udział w spotkaniu członków sieci ENAR 

We participate in ENAR memebers` meeting

 

17.11.2021

 Rozpoczynamy monitorowanie oraz raportowanie mowy nienawiści  

We begin to monitor and raport hate speech

 

16.11.2021

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

International Day of Tolerance

 


5.11.2021

Bierzemy udział w konferencji „Civil Society Organisations: Key actors for the Future of Europe”

We participate in the conference „Civil Society Organisations: Key actors for the Future of Europe”

 


29.10.2021

Dołączamy do konsorcjum organizacji wspierających sieć EQUINET- jedną z największych organizacji antyrasistowskich w Europie.

 We join supporters consortium for EQUNIET- Initiative for Racial Justice – one of the biggest organizations dealing with anti-racism in Europe.

 


28.10.2021

Bierzemy dziś udział w  wydarzeniu organizowanym przez Komisję Europejską, dotyczącym sposobów zwalczania mowy nienawiści ” Stamping out hate crime and hate speech”

We participate in EK event concerning  methods ofcombating hate crime and hate speech ” Stamping out hate crime and hate speech”

 


26.10.2021

Bierzemy dziś udział w  wydarzeniu dotyczącym sposobów zwalczania dyskryminacji na poziomie lokalnym.

We participate in EQUINET event concerning  methods of combating discrimination  on a local level. 

 

11.10.2021

Wraz z ponad dwoma tysiącami uczestników, reprezentantów organizacji rządowych, pozarządowych bierzemy dziś udział w największym w Europie wydarzeniu dotyczącym przestrzegania praw człowieka, nowych metod zwalczania dyskryminacji i mowy nienawiści.

Prawa człowieka, równość obywatelska i ochrona mniejszości to prawa podstawowe wspólnoty europejskiej.

Together with over 2000 participants from government and non -government organizations we participate in the biggest European event concerning human rights, new methods of combating discrimination          and hate speech. Human rights, equality and protection of minorities are fundamental rights of European Union.
 30.09.2021 Bierzemy udział w Okrągłym Stole ” „Roundtable on Equality Data” organizowanym przez Komisję Europejską.
30.09.2021 We participate in a Round Table ” Equality data”. It is organized by European Commission.

27/28.09.2021 Bierzemy udział w dwudniowym szkoleniu ” „Building human rights narratives to counter anti-Muslim hate speech”. Szkolenie organizowane jest przez Radę Europy.
27/28.09.2021 We participate in a two day workshop discussing „Building human rights narratives to counter anti-Muslim hate speech” Workshop is organized by Council of Europe. 
 


21.09.2021 Wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych bierzemy udział w spotkaniu                ” Combating Islamophobia- Challenges, opportunities and best practises”
21.09.2021 Together with representatives of civil society organization we participate in a meeting discussing ” Combating Islamophobia- Challenges, opportunities and best practises”
 

Manifesto (1)

20.09.2021 W pierwszą rocznicę powstania unijnego planu działań przeciwko rasizmowi-                      EU Anti-Racism Action Plan, wraz z 40 organizacjami pozarządowymi z Europy podpisujemy wspólne rekomendacje dla Komisji Europejskiej. Manifest znajdziecie Państwo powyżej.
20.09.2021 As we mark the one-year anniversary of the European Union (EU) Anti-Racism Action Plan (ARAP) and the recent appointment of the new EU Coordinator on Anti-Racism, together with 40 CSOs from Europe we are calling on the European Commission to prioritise our joint recommendations in its work the next year. You will find Manifesto above.
 

16.09.2021 Uczestniczymy w spotkaniu na temat roli organizacji pozarządowych w konferenecji  „Future of Europe – and how can civil society  contribute”, jako jedyna organizacja pozarządowa z Polski.
16.09.2021 We participate in a meeting „Future of Europe – and how can civil society  contribute”. We are the only Polish CSO in the meeting.

08.09.2021 Uczestniczymy w forum Conflict  Prevention and the Protection of the Human Rights of Minorities”

08.09.2021 We participate in regional forumConflict  Prevention and the Protection of the Human Rights of Minorities”

07.09.2021 Uczestniczymy w konfernecji ” The role of NGOs and research institutes in promoting Council of Europe norms and standards on national minority rights”

07.09.2021 We participate in a meeting „The role of NGOs and research institutes in promoting Council of Europe norms and standards on national minority rights”.

31.08.2021 Uczestniczymy w Forum Dialogu Praw Podstawowych Agencji Praw Podstawowych UE.

31.08.2021 We participate in the third Fundamental Rights Dialogue co-organized by European Union Agency for Fundamental Rights 

10.07 oraz 15.08.2021 Mali i więksi uczestnicy projektu Empatia dołączają do wspólnych działań. 

10.07 and 15.08.2021  Students ( 5-6 years) and (12-13 years), join Empathy project  in the first activities.

02.08.2021 Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti

02.08.2021 We celebrate International Holocaust Memeorial Day for Roma and Sinti

22.07.2021 Bierzemy udział w nieformalnym spotkaniu organizacji pozarządowych z koordynatorem Unii Eruopejskiej ds. walki z rasizmem.

22.07.2021 We participate  in an informal meeting of CSO`s with EU anti-racism coordinator, Michaela Moua

 

20-22.07.2021 Bierzemy udział w szkoleniu organizowanym przez ADL – międzynarodową ogranizację zajmującą się edukacją przeciw nienawiści pt. ” Challenging bias in schools and society”.

20-22.07.2021 We participate  in workshops organized by ADL – international organization combating hate and bias :” Challenging bias in schools and society”.

12-13.07.2021 Bierzemy udział w spotkaniu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dotyczącym ” Praw człowieka i wolności podstawowych w erze digitalizacji”.

12-13.07.2021 We participate in the meeting of Organization for Security and Co-operation in Europe on the subject of ” Human rights and fundamental freedoms in the digital era”.

06.07.2021 Zgłaszamy naszą fundację do grupy konsultacyjnej w temacie antyrasizmu tworzonej przez Komisję Europejską w celu wdrożenia unijnego planu przeciwdziałania rasizmowi w latach 2020-2025. 

06.07.2021 We submit our foundation to the consultation  body  for anti-racism action within the EU Anti- racism Action Plan 2020-2025.

30.06-1.07.2021 Bierzemy udział w  warsztatach ” Human rights -based narratives to counter hate speech” organizowanych przez Radę Europy.

30.06-1.07.2021 We participate in a workshop ” Human rights -based narratives to counter hate speech” organized by Council of Europe.

 

28-29.06.2021 Bierzemy udział w spotkaniu i warsztatach ” Human Rights Tackles Disinformation, organizowanym przez Agencję Praw Podstawowych EU.

28-29.06.2021 We take part in a meeting and workshops ” Human Rights Tackles Disinformation” organized by European Union Agency for Fundamental Rights.

 

22.06.2021 Bierzemy udział w konferencji ” A rights- based approach to youth policies” organizowanej przez Prezydencję Portugalii w EU.

22.06.2021 We take part in a conference organized by Portugese Presidency in EU ” A rights- based approach to youth polices”

11.06.2021 Zostajemy sygnatariuszami Karty Różnorodności 

11.06.2021 We become signatory of Diversity Charter

02.06.2021 Rozpoczynamy kolejne szkolenie z dialogu na rzecz walki z ekstremizmem organizowane przez Robert Schuman Centre ( Włochy).

02.06.2021 We begin another training to combat extremism among young people organized by Robert Schuman Centre ( Italy)

25-28.05 bierzemy udział w Civil Dialogue Week , który będzie okazją do networkingu z innymi NGOs  oraz organizacjami z Unii Europejskiej oraaz dyksusjami wokół programu Komisji Europejskiej Citizens, Equality, Rights and Values.

25-28.05 We participate in Civil Dialogue Week that will be filled with networking opportunities and discussions around the Citizens, Equality, Rights and Values Program of the EC.

20.05. Rozpoczynamy pilotażowy projekt ” Wokół Historii , które poruszają” dla młodzieży w wieku 12-14. Program uczy poprzez interaktywne narzędzie stworzone przez międzynarodowy zespół ekspertów oraz Anne Frank House ( Amsterdam), by uświadamiać jak działają mechanizmy dyskryminacji i jak przeciwstawiać się dyskryminacji w swoim najbliższym otoczeniu.

20.05 We being a pilot project ” Around Stories that move” for youth between 12-14 years.  The program will teach children to recognise discrimination mechanisms and learn how to avoid it. The internet tool that children use within this project was createed by an international panel of experts with cooperation of Anne Frank House ( Amsterdam).

6.05.2021 Zaczynamy pierwszy projekt we współpracy z Vibha Lakhera,  Managing Trustee Reachout Foundation w ramach projektu Identifying Identity. Program ten ma uświadamiać młodym ludziom jak kwestia tożsamości wpływa na nasze postrzeganie nas samych, innych oraz zjawisko dyskryminacji.

6.05.2021 We begin our first project with Vibha Lakhera Managing Trustee Reachout Foundation within the project „Identifying Identity”, which is meant to create awareness on how identity influences our view of ourselves, others and how it is connected with discrimination.

4.05.2021 Bierzemy udział w otwarciu Europejskiego Miesiąca Różnorodności.  Miesiąc Maj jest miesiącem Różnorodności, który ma zwrócić uwagę na problematykę dyskryminacji ze względu na przynależność rasową, etniczną, orientację seksualną, status socjo-ekonomiczny, religię, niepełnosprawność, poglądy polityczne w miejscu pracy.

4.05.2021 We participate in the opening of European Diveristy Month. Diversity month is meant to turn our attention to the poroblem of discrimination on the basis of race, enthic group, sexual orientation, socio-economic status, disability, political views in workplace.

26.04.2021 Bierzemy udział w szkoleniu dla edukatorów ze „Stories that move-toolbox against discrimination”- interaktywnego narzędzia, stworzonego przez międzynarodowy panel ekspertów z 7 krajów UE, by wkrótce rozpocząć szkolenia antydyskryminacyjne dla młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

26.04.2021 We are participating in a programm for educators, thay will enable us to use interactive tool, created for children of age  12 and above. „Stories that move toolbox against discrimination” – is an international tool, created by various authorities on discrimination from 7 EU countries.

20.04.2021 Protection from Racial Discrimination and Related Intolerance – kolejna już konferencja w ramach prezydencji Portugalii w Radzie EU to okazja, by wspólnie rozważyć najważniejsze kwestie związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji, potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej, rosnącemu wpływowi grup neofaszystowskich w całej Europie. Jest to także kolejny krok na drodze do wprowadzenia w życie unijnego planu działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025.

20.04.2021 Protection from Racial Discrimination and Related Intolerance  is yet another conference of Portugese Presidency in EU discussing intolerance and discrimination, need for anti-discrimination education in all of Europe, growing inluence of neofascist groups. It is also another step in implementing the EU Anti- racism Action Plan 2020-2025.

 

19.03.2021 Bierzemy udział w European Anti- Racism Summit – Szczyt Przeciwko Rasizmowi organizowany przez Komisję Europejską

19.03.2021 European Anti- Racism Summit- First EU Summit discussing intolerance and discrimination as well as EU Anti-racism Action Plan 2020-2025

18.03.2021 bierzemy udział w konferencji Workplace Equality for all, by wymieniać się wiedzą i współtworzyć programy antydyskryminacyjne

18.03.2021 Workplace Equality for all conference- sharing knowledge and experiences to better fight discrimination and exclusion.

26.01.2021 Rozpoczynamy medialną kampanię edukacyjną na temat dyskryminacji i mechanizmów jej powstawania oraz metod zapobiegania dyskryminacji.

26.01.2021 Beginning of educational media campaign about mechanisms of discrimination and antidiscrimination education.

14.01.2021 Druga rocznica tragicznej śmierci  Pawła Adamowicza – początek kampanii medialnej Stop Hejt

14.01.2021  Second anniversary of the tragic death of Paweł Adamowicz-beginning of media campaign Stop Hate